The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Tova Bennet

Associate senior lecturer

Default user image.

Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

Temporary insanity in the Supreme Court?

Author

 • Tova Bennet

Summary, in Swedish

Ska en person som är tillfälligt sinnesförvirrad frias från ansvar för brott? Frågan återkommer i förarbeten, litteratur och praxis under brottsbalkens tillämpningstid, men har sedan ikraftträdandet 1965 i princip stått obesvarad. Högsta domstolen har nu meddelat dom i ett fall där den tilltalade var åtalad för att ha misshandlat sin mor under ett kortvarigt psykostillstånd, i tron att modern var besatt av djävulen. Högsta domstolen fastslår i dom 2020-03-05, mål B 4685-19, ”Vanföreställningen”, att en undantagsregel vid tillfällig sinnesförvirring inte utgör en del av gällande rätt, men frikänner ändå den tilltalade då han inte anses ha uppfyllt det krav på medvetenhet som utgör en förutsättning för uppsåt. Enligt Högsta domstolen innebär kravet på medvetenhet att den tilltalade måste ha ”ett visst mått av basal grundförståelse av det sammanhang och den omgivning där gärningen företas”. Domen innebär både ett förtydligande och en skärpning av skuldprövningen vid psykisk störning, men visar också att flera frågor återstår gällande förhållandet mellan kravet på medvetenhet, uppsåtsrekvisitet och fängelseförbudet.

Department/s

 • Law and Vulnerabilities
 • Health Law
 • Department of Law

Publishing year

2020-04-15

Language

Swedish

Pages

138-159

Publication/Series

Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet

Volume

2019-20

Issue

5

Document type

Journal article

Publisher

Iustus förlag

Topic

 • Law

Keywords

 • Criminal law
 • Forensic psychiatry
 • Temporary insanity
 • Criminal responsibility
 • Straffrätt
 • Rättspsykiatri
 • Tillfällig sinnesförvirring
 • Straffansvar

Status

Published

Research group

 • Law and Vulnerabilities
 • Health Law

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1100-7761