The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Default user image.

Tova Bennet

Associate senior lecturer

Default user image.

Dömd utan att förstå

Author

 • Tova Bennet

Editor

 • Andreas Anderberg
 • Laura Ervo
 • Eleonor Kristoffersson

Summary, in Swedish

En intellektuell funktionsnedsättning är en sårbarhetsfaktor förknippad
med diskriminering, stigmatisering och andra former av
utsatthet. Att säkerställa att personer med intellektuell funktionsnedsättning
får sina intressen och rättigheter tillgodosedda i alla delar av
rättssystemet är angeläget. Straffsystemet omfattar flera av samhällets
mest ingripande verktyg och gör anspråk på att fastställa skuld
och utdöma straff efter förtjänst. Hur vanligt är det att personer med allvarlig intellektuell funktionsnedsättning åtalas och döms för brott? Vad finns det för möjligheter att undvika en brottmålsprocess när den som misstänks har en allvarlig intellektuell funktionsnedsättning? Och vilken betydelse kan (och bör) en
intellektuell funktionsnedsättning ha vid den rättsliga prövningen?
I föreliggande text tar jag mig an dessa frågor med ambitionen att
kartlägga kunskapsluckorna, diskutera kritik som riktats mot det svenska rättssystemet och identifiera centrala frågor för vidare undersökning. Texten innehåller definition och beskrivning av intellektuell funktionsnedsättning i straffrättslig kontext. Därefter presenteras en översikt över de straffrättsliga regler och
bedömningar som aktualiseras, samt en genomgång av de utredningar
och lagförslag som diskuterats rättspolitiskt gällande lagöverträdare
med intellektuell funktionsnedsättning. Avslutningsvis diskuteras centrala
frågor och förutsättningar för en mer omfattande vetenskaplig
undersökning av rättstillämpningen. Min analys visar på flera brister i den rådande ordningen och på behovet av en mer utförlig kartläggning av hur personer med intellektuell funktionsnedsättning åtalas, döms och straffas i Sverige.

Department/s

 • Department of Law
 • Health Law
 • Law and Vulnerabilities

Publishing year

2023

Language

Swedish

Publication/Series

Med unga i fokus : festskrift till Kerstin Nordlöf

Document type

Book chapter

Publisher

Iustus förlag

Topic

 • Law

Keywords

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Straffansvar
 • Tillräknelighet
 • Rättspsykiatri
 • Straffrätt
 • Criminal law

Status

Published

Research group

 • Health Law
 • Law and Vulnerabilities

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7737-195-3